VEDTÆGTER FOR HUMBLE MOTION & FITNESS

§ 1. Foreningens Navn

Humble Motion & Fitness

 

§ 2. Foreningens formål

Humble Motion & Fitness har til formål, ud fra frivilligt forenings arbejde at drive et motionscenter i Humble. Gennem Humble Motion & Fitness er intentionen at medlemmerne motiveres til at tage ansvar for egen sundhed og der igennem være med til at fremme sundhed & trivsel.

 

§ 3. Organisations forhold

Foreningen er medlem af DGI, og tilslutter sig den til hver tid gældende dopingpolitik. 

Det betyder at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Anti-doping Danmark, for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.


§ 4. Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages alle i det fyldte 15 år.  -  hvis de vedkender sig nærværende vedtægter. 

Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelse have forældres eller værges underskrift.

Hvis bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt p.t. at optage flere medlemmer som aktive, kan de skrives på venteliste.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og foreningen. 

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som udmeldelse.

Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til anden person eller refunderes.

 

§ 5. Kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent efter de vedtagne satser. Der betales forud periodevis.

 

§ 6. Foreningens ledelse

Bestyrelsen er ansvarlig for:

At varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen.

At varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer.

At fastsætte foreningens medlemskontingent og priser for træning.

At der kun er medlemmer med gyldigt medlemsskab der opholder sig i motionsrummet.

At der kan tilbydes instruktørbistand. Træning og ophold foregår på eget ansvar.

At lokalerne ikke benyttes til indtagelse af alkohol. Ved særlige lejligheder kan bestyrelsen dispenserer fra dette.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

 

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der på generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen. Valgperioden er 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal, mens 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige årstal. På første bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling, beslutter bestyrelsen hvilke 2 medlemmer der kun er valgt for 1 år (eventuelt ved lodtrækning)

Foreningen vælger for et år ad gangen 2 suppleanter.

Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.

Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen er forpligtet til at efterleve, de af bestyrelsen lovliget vedtaget beslutninger.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, og arbejder under ansvar overfor generalforsamlingen

Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde i øvrigt med formand og kasserer.

Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt over for tredje mand.

 

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab og budget forelægges med påtegning af revisorerne på den ordinære generalforsamling.

Driftsregnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse ved opslag i foreningslokalet.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har, ud over moralsk forpligtelse ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen.

 

§ 9. Tegningsret

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening eller af førstnævnte incl. 1 bestyrelsesmedlem.

 

§ 10. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres ved opslag i træningslokalet, samt mails til foreningens medlemmer, med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen kræver at man har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen kan kun fremmødte gyldige medlemmer afgive stemme.

Personer under 18 år kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen) 

Dog kræver vedtægts ændringer 2/3 af de fremmødte stemmer.

Vedtægts ændringer kan ske på enhver generalforsamling.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:


Punkt 1.    Valg af dirigent

Punkt 2.    Valg af stemmetællere

Punkt 3.    Formandens beretning

Punkt 4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget

Punkt 5.    Behandling af indkomne forslag

Punkt 6.    Valg af:

     2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

     3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

     2 suppleanter (på valg hvert år)

     2 revisorer (vælges på skift hvert andet år)

     1 revisorsuppleant (på valg hvert år)

Punkt 7.   Eventuelt

 


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget.

Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.

 

§ 12. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december

Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorens påtegning.

Foreningens folkevalgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision samt kasseeftersyn.

 

§ 13. Opløsning af foreningen

Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele ungdomsarbejdet i Humble, efter den afgående bestyrelses beslutning.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. november 2013 i Humble.